EUX - HF - Kemi C Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Faget omhandler stoffers kemiske opbygning, egenskaber og reaktioner samt de betingelser, der skal være til stede for at en reaktion kan forløbe. Formålet med faget er at give indsigt i de kemiske principper og metoder, der giver forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, som findes inden for et erhvervsuddannelsesområde, samt udvikle kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område. Faget giver tillige erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger, herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis samt kemifaglige beregninger.
Niveau og Periode
C Niveau
Læringsmål
Omfang
60 timer svarende til 80 lektioner
Litteratur
Isis Kemi C
Særlige fokus punkter
Kemisk fagsprog
Kemiske beregninger
Laboratoriearbejde inklusiv sikkerhed
Dokumentation
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning med teorigennemgang og opgaveregning
Elevpræsentationer
Laboratoriearbejde i grupper med efterfølgendende rapportskrivning
Evaluering

Undervejs i forløbet gives evaluering ud fra evne til at anvende naturvidenskabelig arbejdsmetode, herunder anvendelse af korrekt fagsprog, gennemførte eksperimenter, kemifaglige beregninger, fremlæggelse af kemifaglige emner, samt forståelse af sammenhængen mellem faget og erhvervsuddannelsen.
Desuden gives vejledning og feedback på dokumentationer.

 

Bedømmelses-grundlag Vægtning i % 12-tallet demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 02-tallet demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
    100 % opfyldelse (kriterierne) Uvæsentlige mangler ved 12-tal  
Generel vurdering baseret på observeret deltagelse, både i eksperimentel praksis og teorigennemgang 20%  1. Du anvender fagsprog Du deltager aktivt, og stiller relevante spørgsmål og giver oftest rigtige svar. Du viser stor forståelse for laboratorie-sikkerhed og den naturvidenskabelige metode når du er i lab. Du forsøger at deltage i timerne og stiller spørgsmål til det, du ikke forstår. Du svarer sjældent og ofte forkert. Du er med i laboratoriearbejdet.
2. Du anvender og viser forståelse for kemiske formler
3. Du formidler din forståelse af kemiske reaktioner
4. Du redegør for kemiske love, begreber, sammenhænge og fænomener
5. Du forklarer principper i eksperimenter, herunder formål, udførelse, resultat-bearbejdning og fortolkning
 Test 30%  6. Du forholder dig til kemiske problemstillinger i relation til din uddannelse Du kan svare fyldestgørende med korrekte beregninger i et relevant fagsprog inden for de områder , testen dækker. Du forsøger at svare, og udviser en simpel forståelse med fejlagtige beregninger, men dog med nogle overvejende rigtige svar.
 Rapporter  20% 7. Du anvender modeller til forklaring af kemifaglige fænomener og problemstillinger Du udviser et stort fagligt overskud, og  er i stand til at koble formål, teori, analyse og perspektivering, så rapporten fremstår som et samlet hele, hvor din teoretiske forståelse og din forståelse for den naturvidenskabelige metode skinner tydeligt igennem. Du skriver usammenhængende og med begrænset relevans. Din teoretiske forståelse, din analyse og din perspektivering  er overfladisk. Dine beregninger er muligvis korrekte, men du viser ikke forståelse hvorfor.
 Præsentationer (inklusiv individuel gennemgang af besvarelser)   30%    Du kan forklare kemiske fænomener og problemstillinger i et let og korrekt fagsprog, og du forstår og engagerer dig i opfølgende spørgsmål. Du forsøger at besvare opgaver, men er usikker i både teori og fagsprog. Du udviser begrænset forståelse for opfølgende spørgsmål, og svarer i cirkelargumenter.
 

Grundstoffer og molekyler

Indholdsbeskrivelse
"Grundstoffer og molekyler" introducerer faget kemi. Vi bliver opmærksomme på hvor meget kemi der er i vores hverdag, og vi lærer noget om de kemiske "byggesten" og hvad en kemisk reaktion er.
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 1
0 planer

Kemiske bindinger

Indholdsbeskrivelse
"Kemiske bindinger" er basis for al kemi - det handler om hvordan forskellige grundstoffer sidder sammen og hvorfor.
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 2
0 planer

Mængdeberegning

Indholdsbeskrivelse
"Mængdeberegning" er matematikken bag kemi - det er det, der gør at man kan bestemme hvor god en reaktion er til at forløbe, og kan beregne hvor meget man skal bruge af de forskellige reaktanter (=ingredienser)
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 3
0 planer

Syre-base kemi

Indholdsbeskrivelse
I dette tema undersøger vi, hvad det vil sige at noget er en syre eller en base, og hvilke egenskaber de har.
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 4
0 planer

Redoxkemi

Indholdsbeskrivelse
I redoxkemi undersøger vi reaktioner, hvor der sker en elektronoverførsel.
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 5
0 planer

Carbonholdige forbindelser

Indholdsbeskrivelse
I dette tema lærer vi om det, der traditionelt kaldes organisk kemi. Det er carbonhydrider og forbindelser mellem carbonhydrider og andre grundstoffer - især oxygen.
Litteratur
Isis kemi C, kapitel 6
0 planer

Opsummering

Indholdsbeskrivelse
Vi afslutter faget med en opsummering, hvor I gerne skal opleve at kunne forklare de øvrige temaer.