EUX - GF - Matematik C - Masterfag - Planer

Introduktion til og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Screening af alle elever.

Tal- og symbolbehandling
1. Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki
2. Regning med procent, potenser og rødder
3. Simpel algebraisk manipulation
4. Reduktion
5. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

Geometri
1. Plangeometriske figurer samt punkt, linjer og vinkler
2. Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal

Funktioner og grafer
1. Koordinatsystemet
2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner med tilhørende grafiske afbildninger
3. Regressionsanalyse
4. Løsning af ligninger og simple uligheder

Trigonometri
1. Enhedscirkelen
2. Sinus, cosinus og deres respektive grafer
3. Trigonometriske funktioner
4. Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne.

Projektforløb
Niveau og Periode
C-niveau EUX, Grundforløb 2
Omfang
104 timer svarende til 138 lektioner
Litteratur
Mat B htx fra systime.dk
desuden anvendes supplerende stof udvalgt i samarbejde med eleverne
Særlige fokus punkter
Det er væsentligt at eleverne lærer at vise hvordan de løser opgaverne i deres skriftlige afleveringer ( formler, omformet, værdier indsat, beregnet resultat).
At angive enheder.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning, opgaveløsning samlet i klassen, i grupper og individuelt, brug af relevante hjælpeværktøjer, herunder digitale hjælpeværktøjer.
Skriftlige afleveringer.
Evaluering
Tests
1 til 1 samtaler, mm.
Eksamen
Prøveform a: Projektrapport og lodtrukket spørgsmål

Tal- og symbolbehandling

Indholdsbeskrivelse
1. Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki
2. Regning med procent, potenser og rødder
3. Simpel algebraisk manipulation
4. Reduktion
5. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler ( i starten papir og blyant), derefter WordMat
Omfang
ca. 20 lektioner
Særlige fokus punkter
Intro til Abacus, regning med negative tal, brøker, brug af formler (symboler, variable, enheder og værdier),

Funktioner og grafer

Indholdsbeskrivelse
1. Koordinatsystemet
2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner med tilhørende grafiske afbildninger
3. Regressionsanalyse
4. Løsning af ligninger og simple uligheder grafisk
Undervejs indføres eleverne også i brugen af Excel
Omfang
Ca. 40 lektioner
Særlige fokus punkter
1. grads ligninger, 2 ligninger med to ubekendte,

Projektforløb

Indholdsbeskrivelse
Som afslutning på undervisningen får eleverne en projektopgave der er rettet mod deres uddannelse.
Opgaven skal anvende de fleste af gennemgåede teoretiske områder, på en faglig relevant måde.
Opgaven vil dels være med til at danne baggrund for den endelige standpunktskarakter, og dels være en del af et evt. eksamensgrundlag.
Omfang
Ca. 10 lektioner samt hjemmearbejde
Særlige fokus punkter
Modellering

Eksamensforberedelse

Indholdsbeskrivelse
repetition og forberedelse til en halv times mundtlig eksamen
Niveau og Periode
matematik C-niveau
Omfang
Ca. 12 lektioner
Eksamen
selve eksamen er ½ times forberedelse og ½ times eksamination med lærer og ekstern censor. Eksamenstiden er inklusiv votering
Beskrivelse
eksaminationen er i 2 dele. Den ene del tager udgangspunkt i et afsluttende eksamensprojekt. Den anden del er et lodtrukket spørgsmål.
Du bestemmer selv, hvad du vil starte med.