GF1 Hvidovre Masterfag Hal C - Planer

Introduktion

Varighed
20 uger
Beskrivelse af projekt

Velkommen til GF1 Transport & mechanics eller Building & construction i Hvidovre.                                                                                 

Transport & mechanics:

Forløbet er for dig der har benzin i blodet, eller bare vild med biler eller cykler - med eller uden motor? Uanset om de skal køres, repareres eller betjenes.

Fagretningen retter sig mod følgende uddannelser:

Lufthavnsuddannelsen, Flytekniker, Chauffør, Karrosseritekniker, Lager- og terminaluddannelsen, Lastvognsmekaniker, Personvognsmekaniker, Cykelmekaniker
 & Motorcykelmekaniker.

 
Start på GF 1                       Slut på GF1
2 uger 2 uger 3 uger 1 uge 1 uge 1 uge    1 uge 2 uger 1 uge  2 uger  1 uge 2 uger 
 1 uge
                                 
               
Intro Opmål/Skær Nautisk action Service Motor VFU Event Styretøj Elev 1 VFU Elev 2 Grundfag Afsluttende

 

 
Start på GF1                       Slut på GF1
2 uger 2 uger  3 uger  1 uge  1 uge  1 uge   1 uge 2 uger 1 uge 2 uger  1 uge 2 uger
1 uge
                                 
               
Intro Opmål/Skær Nautisk action Byg/Mal El/VVS VFU Event Insekthotel Elev 1 VFU Elev 2 Grundfag Afsluttende

 

Building & construction:

Forløbet er for dig der brænder for at komme ind i byggebranchen, vi skal her prøve forskellige bygge fagligheder af.

Fagretningen retter sig mod følgende uddannelser:

VVS & energi, køletekniker, smed, låsesmed, finmekanik, bygningsmaler, serviceassistent & elektriker.

          

Intro

Varighed
2 uger
Beskrivelse af projekt

I de første to uger skal vi lære hinanden & skolen at kende.       

Vi skal arbejde teoretisk med forskellige opgaver så vi kan

arbejde med alle materialer & værktøjer. Vi skal også arbejde

med praktiske opgaver, så vi kan inviterer forældrene til en rigtig

hyggelig grillaften. Alt dette gøres så vi underviser lærer Jer elever

at kende, så vi kan lave det bedste forløb for hver enkelt elev.

 

Målpinde
 • Eleven kan, alene og i samarbejde med andre udføre simple erhvervsfaglige arbejdsopgaver under instruktion.
 • Eleven kan handle ergonomisk, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt ved løsning af simple erhvervsfagle opgaver.
 • Eleven kan udføre simple erhvervsfaglige opgaver med relation til miljø, bæredygtighed, og den grønne omstilling.
 • Eleven kan vælge og begrunde valg af fagretning i egen uddannelsesplan.
 • Eleven kan gengive en erhvervsuddannelses opbygning og struktur herunder vekselsvirkningen mellem skole- og virksomhedsophold

Opmåling & skæring

Varighed
2 uger
Beskrivelse af projekt

Vi skal i dette projekt arbejde med værktøj og materiale kendskab, hvordan arbejder man med at få tingene præcist og ordentligt. Vi skal arbejde med opmåling og skæring efter præcise mål.

Målpinde
 • Eleven kan anvende eksisterende analoge og digitale faglige dokumentationer i en erhvervsrelevant arbejdsproces.
 • Eleven kan planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces, alene og i samarbejde med andre. 

Nautisk Action

Varighed
3 uger
Beskrivelse af projekt

Titanic, Bismarch og Nautilus er historisk kendte fartøjer der alle har det til fælles at de ligger på havets bund. 
Kan du gøre det bedre og bygge et fartøj der ikke lider samme skæbne?

Skibet SS Minden sank i 1939 ud for Islands kyst og skal efter sigende have tonsvis af guld om bord.Dette er et arkivbillede.

Målpinde
 • Eleven kan skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation.
 • Eleven kan anvende innovative metoder i opgaveløsning.
 • Eleven kan anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave.
 • Eleven kan evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater.
 • Eleven kan reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver.
 • Eleven kan samarbejde med andre om løsning af opgaver.
 • Eleven kan dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder.

Byg og Mal

Varighed
1 uge
Målpinde
 • Eleven kan, forstå og anvende faglige udtryk og begreber.
 • Eleven kan, gengive hovedtræk i arbejdsmarkets opbygning, herunder organisationer inden for fagretningens uddannelser, og mulighed for at udøve indflydelse på disse.
 • Eleven kan, opstille et privatbudget med baggrund i elevens eller lærlingens forventninger til levestandard og indkomst i branchen.

Service

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

I dette projekt vil du komme til at arbejde med at lave service på en bil. Du vil komme til at gennemgå bilen for fejl og mangler samt at udskifte diverse servicedele ud fra et serviceskema du selv fremstiller.

Målpinde
 • Eleven kan, forstå og anvende faglige udtryk og begreber.
 • Eleven kan, gengive hovedtræk i arbejdsmarkets opbygning, herunder organisationer inden for fagretningens uddannelser, og mulighed for at udøve indflydelse på disse.
 • Eleven kan, opstille et privatbudget med baggrund i elevens eller lærlingens forventninger til levestandard og indkomst i branchen.

El og VVS

Varighed
1 uge
Målpinde
 • Eleven kan, gengive roller og beslutningsprocesser i samarbejdet om en erhvervsspecefik opgave.
 • Eleven kan, anvende uddannelsernes faglige begreber i forbindelse med udarbejdelse af relevant faglig dokumentation. Som arbejdssedler, egenkontrolskema, tekniske tegninger, tilbud, fakturaer o.l.
 • Eleven kan, fremsøge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser i relation til erhvervsfaglige opgaver.

Motor

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

I dette projekt vil komme til at arbejde med bilen motor som du skal adskille, udmåle og samle igen. Du vil også indsigt motorens virkemåde og komponenter.

Målpinde
 • Eleven kan, gengive roller og beslutningsprocesser i samarbejdet om en erhvervsspecefik opgave.
 • Eleven kan, anvende uddannelsernes faglige begreber i forbindelse med udarbejdelse af relevant faglig dokumentation. Som arbejdssedler, egenkontrolskema, tekniske tegninger, tilbud, fakturaer o.l.
 • Eleven kan, fremsøge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser i relation til erhvervsfaglige opgaver.

VFU 1

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

Virksomhedsforlagt undervisning. Eleverne er i

praktik hvor de skal opnår erhvervsfag samt blive

afklaret med hvilken uddannelse de ønsker.

Målpinde
Eleven kan beskrive typer af virksomheder, lærepladsmuligheder, uddannelsesmuligheder og mulige aftaleformer ift. endelig valg af uddannelse.

Eventuge

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

Event uge hvor vi arbejder med besøgende udefra, som f.eks virksomheder, samarbejdspartnere, andre uddannelser & andre elever.

Målpinde
 • Eleven kan, formidle & diskutere grundlæggende samfundsforhold & aktueller samfundsmæssige problemstillinger.
 • Eleven kan, vælge kommunikationsformer & - metoder, der er afpasset modtageren.
 • Eleven kan, fungere i forskellige samarbejdssituationer.
 • Eleven kan, forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn & identitet.
0 planer

Insekthotel

Varighed
2 uger
Målpinde
 • Eleven kan, kommunikere og handle hensigtsmæssigt i forskellige samarbejds- og arbejdsrelationer.
 • Eleven kan, på baggrund af erhvevsrettede cases, gengive faktorer, der spiller ind på samarbejde i en arbejdsproces.
 • Eleven kan, gengive enkle og overskuelige eksempler på hensigtmæssigt samspil mellem den enkelte medarbejder og virksomheden
0 planer

Styretøj

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

I dette projekt kommer du til at arbejde med fejlsøgning, reperation og justering af bilens styretøj

Målpinde
 • Eleven kan, kommunikere og handle hensigtsmæssigt i forskellige samarbejds- og arbejdsrelationer.

 • Eleven kan, på baggrund af erhvevsrettede cases, gengive faktorer, der spiller ind på samarbejde i en arbejdsproces.

 • Eleven kan, gengive enkle og overskuelige eksempler på hensigtmæssigt samspil mellem den enkelte medarbejder og virksomheden

Elevprojekt 1

Varighed
2 uger
Beskrivelse af projekt

Ligger der en super mekaniker, en kreativ snedker eller måske en ferm elektriker gemt i dig? Bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Målpinde

Eleven kan beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer.

Eleven kan anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske it-værktøjer.

Eleven kan anvende værktøjer til at opbygge netværk.

Eleven kan evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

VFU 2

Varighed
1 uge
Beskrivelse af projekt

Virksomhedsforlagt undervisning. Eleverne er i

praktik hvor de skal opnår erhvervsfag samt arbejde

hen i mod en læreplads.

Målpinde
 • Eleven kan beskrive egne faglige og personlige kompetencer, samt interesse for valgte branche/uddannelse.
 • Eleven kan evaluere egen lærepladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet

Elevprojekt 2

Varighed
2 uger
Beskrivelse af projekt

Dette projekt er et selvvalgt projekt hvor du kommer til at bruge nogle af de færdigheder du har opnået i de foregående projekter.

Målpinde
 • Eleven kan beskrive alternative værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. ifb faglige opgaver.
 • Eleven kan gengive eksempler på arbejdspladskulturer inden for fagretningens professioner, herunder egne muligheder for at bidrage til en produktiv og inkluderende arbejdsplads.
 • Eleven kan vælge mellem forskellige arbejdsprocesser og -metoder i en erhvervsrelevant opgave under hensyn til parametre som bæredygtighed, sikkerhed og kvalitet.

Dansk

Varighed
20 uger svarende til ca. 56 lektioner.
Beskrivelse af projekt

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer:

At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se.

Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. Faget bygger videre på elevens eller lærlingens grundskoleforløb.​​​​

Målpinde
De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Fysik

Varighed
20 uger, svarende til 56 lektioner.
Beskrivelse af projekt

Fysik omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en struktureret forståelse af verden. Faget er primært virkelighedsnært, praktisk, og inddrager eksperimentelt arbejde, teoretiske forklaringer, modeller, begreber og metoder. Arbejdet med fysikkens sprog og begreber er en del af faget. Faget bidrager til beskrivelse, forståelse og diskussion af erhvervsfaglige, teknologiske og samfundsmæssige forhold samt til naturvidenskabelig og teknologisk kompetence. Faget giver forståelse for naturvidenskabelig teori og arbejdsmetoder og deres betydning for udvikling af samfundet.

Målpinde

Formålet med faget er at give elevernes eller lærlingenes indsigt i de fysiske principper og metoder, der giver eleverne eller lærlingene forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. Faget skal i en praksisnær kontekst bidrage til elevernes eller lærlingenes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

 • Eleven kan anvende fysiske formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaver.
 • Eleven kan udføre beregninger ved anvendelse af fysiske formler.
 • Eleven kan under vejledning kan planlægge og udføre kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter samt redegøre for eksperimenternes formål.
 • Eleven kan identificere og behandle eksperimentelle data hensigtsmæssigt.
 • Eleven kan udarbejde dokumentation for eksperimenter og formidle resultater ved anvendelse af både hverdagssprog og fagets sprog.
 • Eleven kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning og -behandling, databehandling, dokumentation og præsentation.
 • Eleven har kendskab til fysiske fænomener og problemstillinger fra sit uddannelsesområde.

Afslutningsprojekt

Varighed
2 uger
Beskrivelse af projekt

I afslutningsprojektet skal du vise hvad du har lært i din tid på GF1.

Målpinde
 • Eleven kan, formidle og argumentere for relevans, målgruppe, og økonomi i den beskrevne forretningsmodel.
 • Eleven kan, opstille kriterier og anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen arbejdsproces og metode.
 • Eleven kan, gengive forskellen på kollaborative og kooperative samarbejdsprocesser.