EUX - HF - Matematik B Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
I dette fag lærer du:
- Tal og bogstavregning
- Ligninger og uligheder
- Geometri og Trigonometri
- Rumgeometri
- Analytisk plangeometri
- Vektorer i planen
- Statistik
- Funktioner
- Differentialregning
- Integralregning
Niveau og Periode
B-niveau, HTX/EUX, Hovedforløb 1 og 2
Omfang
Ca. 80 lektioner af 45 minutter på Hovedforløb 1
Ca. 85 lektioner af 45 minutter på Hovedforløb 2
Litteratur
Der undervises efter ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen.

Dertil undervises i supplerende stof, udvalgt i samarbejde med eleverne.

Der indgår materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.
Væsentligste arbejdsformer
Der arbejdes med praktiske problemstillinger, hvor matematikken anvendes som redskab til at analysere og matematisere.

Undervisningen er såvel emne- som projektorienteret, og eleven vil arbejde skiftevis selvstændigt og i grupper.

I undervisningen lægges vægt på både den skriftlige og mundtlige dimension.

Undervisningen tilrettelægges, så eleven får mulighed for mundtligt at fremlægge centrale dele af stoffet med vægten lagt på matematisk tankegang, enkle ræsonnementer, vekslen mellem forskellige repræsentationer og benyttelse af matematisk sprog.

Eleven arbejder ligeledes med den skriftlige dimension af faget, hvor fokus i stigende grad lægges på matematisering og en naturlig brug af diverse hjælpemidler, herunder i særlig grad digitale værktøjer.

Der arbejdes med it-værktøjer / CAS, fortrinsvis Geogebra og Maple, som benyttes til at foretage:
- modellering
- visualiseringer
- geometriske undersøgelser
- gentagne udregninger
- symbolske beregninger
- numeriske beregninger
- dokumentation og formidling af resultater.

Opgaver i faget formuleres som individuelle opgaver,  gruppeopgaver og/eller test.

Endvidere udfærdiger eleven dokumentation for 4 projekter, der tilsammen dækker hovedområderne inden for
kernestoffet. Projekterne er opgaver, der omhandler en konkret problemstilling og indeholder åbne opgaver, hvorved eleven får mulighed for at demonstrere sin selvstændighed. Projekterne indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.

Afsluttende gennemføres et centralt stillet projekt, udarbejdet af Undervisningsministeriet, til projektprøven i faget.
Evaluering

Elevernes matematikfaglige udbytte af undervisningen evalueres jævnligt og løbende.

I evalueringen lægges vægt på den enkelte elevs egen indsats i forhold til de faglige mål og baseres på:
- skriftlige prøver og test
- skriftlige opgaver
- projektrapporter
- videoafleveringer
- mundtlig fremlæggelse eller andre faglige samtaler
- faglig aktivitet i undervisningen.

Evalueringen etablerer et grundlag for fremadrettet vejledning af den enkelte elev i arbejdet med at nå de faglige mål og mulighed for justering af undervisningen.

I afslutningen af forløbet gennemføres en 2 timers skriftlig screening med henblik på at dokumentere den enkelte elevs målopfyldelse i relation til det i grundforløbet centralt fastsatte kernestof.  Eleverne har fuld adgang til alle hjælpemidler, herunder matematiske værktøjsprogrammer igennem hele screeningen. Screeningen omfatter opgaver, der afprøver den enkelte elevs matematiske færdigheder og kompetencer.

Afsluttende gennemføres et centralt stillet projekt, udarbejdet af Undervisningsministeriet. Der afsættes 12 timers undervisningstid til projektet med vejledning.

 

Bedømmelsesgrundlag
Elevens afleveringer og test bedømmes indenfor Tal & Symbolbehandling, Geometri, Trigonometri, Ligningsløsning, Vektorregning, Funktioner og grafer, Differentiering af funktioner, Integrale regning. Vægtning i % 12-tallet demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 02-tallet demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.
    100 % opfyldelse (kriterierne) Uvæsentlige mangler ved 12-tal 100 % opfyldelse (kriterierne)
Afleveringer. Der gives en vurdering af kvalitet samt forståelse af emner og metoder herunder mellemregninger. 20 Mere end 90/100 point. Præsentation/opstilling af besvarelse er eksemplarisk Fx tastefejl/mindre regnefejl Mere end 50/100 point
Test. Der gives en vurdering af kvalitet samt forståelse af emner og metoder herunder mellemregninger. Der gennemføres et antal (3) test af ca. 4 lektioners varighed med ca. 4-5 opgaver, som danner grundlag for standpunktskarakteren. Medbring formelsamling og egne noter, PC, papir og blyant. 50 Mere end 90/100 point. Præsentation/opstilling af besvarelse er eksemplarisk Fx skrivefejl/regnefejl Mere end 35/100 point
Projekt. Der skal afleveres minimum 6 projekter og der gives en vurdering af kvalitet samt forståelse af emner og metoder herunder mellemregninger. 10 Mere end 90/100 point. Præsentation/opstilling af besvarelse er eksemplarisk Fx tastefejl/skrivefejl/regnefejl Mere end 50/100 point
Mundtlig/Deltagelse i undervisning. Der lægges vægt på at eleven viser en aktiv deltagelse i undervisningen og udviser en forståelse af stoffet og de matematiske begreber. 20 Rækker hånden op. Stiller relevante spørgsmål. Følger med i undervisning. Svarer rigtigt når der bliver spurgt. Udviser tværgående/dybdegående forståelse af pensum.  Eleven behøver ikke at svare 100% korrekt altid. Eleven skal kunne svare på simple spørgsmål indenfor pensum.
Total 100        

 

Eksamen
Såfremt der afholdes eksamen i faget, består denne af rapport og mundtlig eksamination med udgangspunkt i det centralt stillede projekt.

Ved den mundtlige del af prøven er eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Eksaminanden får en kendt opgave ved lodtrækning. Denne opgave knytter sig til et af de 4 projekter fra undervisningen og den teori, det omhandler.

Endvidere tildeles eksaminanden ved lodtrækning en ukendt stillet opgave, der afprøver fagets mindstekrav.

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de trukne opgaver.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation, omfattende projektet og eksaminandens mundtlige præstation.

Tal- og bogstavregning

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med grundlæggende talbehandling og bogstavregning.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
10 lektioner af 45 minutter
Litteratur
MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen. Kapitel 1
Særlige fokus punkter
Opnå fortrolighed med grundlæggende talbehandling, brøkregneregler og kvadratsætninger.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning og opgaveregning.

Ligninger og uligheder

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med ligningsløsning både analytisk, grafisk og ved hjælp af it.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
10 lektioner af 45 min
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 2.

Geometri og trigonometri

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med vilkårlige trekanter, retvinklede trekanter, enhedscirklen med sinus og cosinus samt de trigonometriske funktioner og formler.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
12 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 3.
Særlige fokus punkter
Projekt: Kranen Samson.

Rumgeometri

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med rumlige figurer.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
4 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 6.

Analytisk plangeometri

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med punkter, linje, parabel, cirkel, skæringer og afstande i det plane koordinatsystem.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
14 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 0 og 4.

Funktioner

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med funktionsbegrebet, monotoniforhold, brug af funktioner.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
15 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 0 og 8.

Vektorer

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med vektorer i planen.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 1
Omfang
15 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 5 og eget undervisningsmateriale
Særlige fokus punkter
Projekt #2: Miljøskibet Marie

Differentialregning

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med differentialregning, herunder afledede funktioner og tangentens ligning.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 2
Omfang
20 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 9.
Særlige fokus punkter
Projekt #3: Skibakken (uddrag af centralt projekt 2020)

Integralregning

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med integralregning, herunder stamfunktioner og det bestemte integral.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 2
Omfang
20 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 10.
Særlige fokus punkter
Projekt #4: Kunstig sø

Statistik

Indholdsbeskrivelse
At opnå grundlæggende viden og fortrolighed med statistik.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 2
Omfang
10 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen, kapitel 7 og eget kompendium.

Centralt stillet projekt

Indholdsbeskrivelse
Afsluttende centralt stillet projekt, udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 2
Omfang
Der afsættes 12 timers (svarende til 16 lektioner) undervisningstid til det centralt stillet projekt med vejledning.
0 planer

Eksamensforberedelse / repetition

Indholdsbeskrivelse
Alle emner repeteres og der forberedes til eventuel mundtlig eksamen.

Der afsættes 2 lektioner repetition til hvert emne i gennemsnit.
Niveau og Periode
B-niveau, Hovedforløb 2
Omfang
20 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Ibog MAT B1 htx, B-niveau, Læreplan 2017, af Klaus Marthinus og Michael Jensen