EUX - GF - Teknologi C Masterfag - Planer

Information om faget

Indholdsbeskrivelse
I Teknologi C opnås forståelse for, hvordan man løser virkelighedsnære problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab, og at succesfuld teknologiudvikling forudsætter integration af en række forskellige kompetencer. Derudover opnås erfaringer med arbejdsmetoder, der giver kompetencer til at arbejde med problemorienteret projektarbejde.  Det sker gennem konkret arbejde med et produktudviklingsforløb bestående af faserne:

– produktprincip
– behovsundersøgelse
– produktudformning
– produktionsforberedelse, produktion og test af produkt.
– samt arbejde med problemstillinger som miljø og sikkerhed i relation til produktion, forbrug og bortskaffelse af et produkt.

Særligt for eux-uddannelsen gælder desuden at faget kombinerer håndværkets betydning for produktudvikling og innovation med studierettede kompetencer.
Niveau og Periode
C niveau
Omfang
68 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Problemer og Teknologi https://problemerogteknologi.systime.dk/
Projektarbejdet https://projektarbejdet.systime.dk/
Teknologihistorie https://teknologihistorie.systime.dk/
Særlige fokus punkter
Der inddrages relevant IT i undervisningen alt efter elevernes fagretning. Desuden forventes eleverne selv at inddrage viden fra deres erhvervsfag og øvrige gymnasiefag.
Væsentligste arbejdsformer
Klassebaseret undervisning
Problembaseret undervisning i grupper
Evaluering
Der laves løbende evaluering af det udførte arbejde, og de opnåede resultater i de forskellige dele af projektarbejdet, herunder understøttes elevernes refleksion over indsats, udbytte og forbedringsmuligheder. Resultaterne af de enkelte delevalueringer samles og har en væsentlig indflydelse på både midtvejskarakter og afsluttende standpunkt
Eksamen
Undervejs i forløbet udarbejdes en rapport over det afsluttende projekt. Denne rapport danner grundlag for en mundtlig eksamination, hvor produktet for det afsluttende projekt fremlægges. Vurdering gives samlet ud fra produkt, rapport og præsentation.

Introduktion

Indholdsbeskrivelse
I første periode i faget undervises i teknologihistorie og teknologibegrebet.
Omfang
8 lektioner af 45 minutter
Litteratur
Problemer og Teknologi https://problemerogteknologi.systime.dk/
Projektarbejdet https://projektarbejdet.systime.dk/
Teknologihistorie https://teknologihistorie.systime.dk/
Væsentligste arbejdsformer
Klassebaseret undervisning med mindre opgaver

Læringsprojekt

Indholdsbeskrivelse
Her opøves forståelsen for et teknologi/ udviklingsforløbs faser gennem et prøveprojekt. Dette gøres i tæt sammenhæng med gennemgang af de enkelte faser i et sådant projekt.
Omfang
22 lektioner á 45 minutter
Litteratur
Problemer og Teknologi https://problemerogteknologi.systime.dk/
Projektarbejdet https://projektarbejdet.systime.dk/

Eksamensprojekt

Indholdsbeskrivelse
I denne periode fremstilles produkter efter gennem produktudviklingsforløb. og arbejdes primært selvstændigt med løbende vejledning i et eksamensprojekt.
Omfang
54 lektioner af 45 minutter
Væsentligste arbejdsformer
Problembaseret gruppearbejde med løbende vejledning