EUX - GF - Fysik Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
I undervisningen arbejdes der løbende med SI-systemet, fysiske størrelser og præfikser, deres symboler og formelhåndtering.

Kernestof
Energi
1. Energikilder, herunder vedvarende energikilder, energiformer og energiomsætning
2. Energiforbrug, effekt og virkningsgrad
3. Eksperimentel og kvantitativ behandling af omsætningen mellem energiformer
Kræfter
4. Kraftbegrebet, herunder tyngdekraft og normalkraft
5. Newtons love anvendt på bevægelser i én dimension
6. En krafts arbejde, potentiel- og kinetisk energi
Generelt
7. Eksperimentel behandling af et relevant fysisk emne som knytter sig til elevens eller lærlingens erhvervsuddannelse
8. Perspektivering af fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener og teknologi- og samfundsudvikling

Supplerende stof (et eller evt. to af emnerne vælges afhængigt af elevernes uddannelse)
1. Mekanik
2. Tryk
3. Elektricitet og magnetisme
4. Varme
5. Bølger

Andre stofområder kan, afhængig af elevens eller lærlingens uddannelse, eventuelt vælges.

Der arbejdes både teoretisk og eksperimentelt med stofområderne.
Der udarbejdes mindst to rapporter, der skal godkendes af underviser.

Under planer er der links til anbefalede bøger og programmer
Niveau og Periode
C-niveau, GF2
Omfang
52 timer svarende til 69 lektioner
Litteratur
En verden af fysik C fra systime.dk
En verden af fysik B fra systime.dk
Orbit B HTX/EUX fra systime.dk
Særlige fokus punkter
SI-enheder og regning med enheder, formelhåndtering, symboler
Væsentligste arbejdsformer
teoretisk  undervisning, eksperimenter, dataopsamling, rapportering, individuelt og i grupper
Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele. Eksaminationen af den enkelte elev eller lærling varer i alt ca. 30 minutter, inklusive votering. Eksaminationstiden deles normalt ligeligt mellem de to dele.

Del 1:Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i elevens eller lærlingens dokumentation. Eleven eller lærlingen starter med en kort præsentation af den af censor udvalgte dokumentation, hvor eleven eller lærlingen skal fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af fysikken, der er behandlet i dokumentationen, samt relatere det til relevante erhvervsfaglige problemstillinger.

Del 2:Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i en lodtrukket opgave.
Den lodtrukne opgave udarbejdes af eksaminator. Opgaven udarbejdes inden for kernestoffet og kan dække både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde. Opgaven indeholder en overskrift eller en casebeskrivelse, en kort tekst der præciserer opgaven og et bilag.

Forberedelse
Eleven eller lærlingen tildeles 30 minutters forberedelsestid, som anvendes til forberedelse af prøvens to dele. Ved forberedelsestidens start trækker eleven eller lærlingen en ukendt opgave. Censor meddeler derefter eleven, hvilken dokumentation, eleven eller lærlingen skal fremlægge. I forberedelsen må eleven eller lærlingen medbringe undervisningsmateriale, egne noter, dokumentationer mv. samt en formelsamling. Eleven eller lærlingen må i forberedelsestiden ikke have adgang til kommunikation med andre. Censor skal i forvejen have tilsendt de to dokumentationer og lodtrukne opgaver.
Beskrivelse

Undervejs i forløbet gives evaluering ud fra evne til at anvende naturvidenskabelig arbejdsmetode, herunder anvendelse af korrekt fagsprog, gennemførte eksperimenter, fysikfaglige beregninger, fremlæggelse af fysikfaglige emner, samt forståelse af sammenhængen mellem faget og erhvervsuddannelsen.
Desuden gives vejledning og feedback på dokumentationer.

 

Bedømmelses-grundlag Vægtning i % 12-tallet demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 02-tallet demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
    100 % opfyldelse (kriterierne) Uvæsentlige mangler ved 12-tal  
Generel vurdering baseret på observeret deltagelse, både i eksperimentel praksis og teorigennemgang 30% 

1. Elevens eller lærlingens evne til at udøve naturvidenskabelig tankegang, til at planlægge og gennemføre naturvidenskabelige eksperimenter og til at redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb

2. Eleven eller lærlingen kan forståeligt forklare og udføre korrekte fysikfaglige beregninger

Du deltager aktivt, og stiller relevante spørgsmål og giver oftest rigtige svar. Du viser stor forståelse for den naturvidenskabelige metode når du er i lab. Du forsøger at deltage i timerne og stiller spørgsmål til det, du ikke forstår. Du svarer sjældent og ofte forkert. Du er med i laboratoriearbejdet.
 
 
 
 
 Test 20% 

3. Eleven eller lærlingen demonstrerer sin evne til at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode og til at redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger

Du kan svare fyldestgørende med korrekte beregninger i et relevant fagsprog inden for de områder , testen dækker. Du forsøger at svare, og udviser en simpel forståelse med fejlagtige beregninger, men dog med nogle overvejende rigtige svar.
 Rapporter  20%

4. Eleven eller lærlingen demonstrerer sin forståelse af fysiske begreber og principper samt forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder fysiske love og deres anvendelse

 

Du udviser et stort fagligt overskud, og  er i stand til at koble formål, teori, analyse og perspektivering, så rapporten fremstår som et samlet hele, hvor din teoretiske forståelse og din forståelse for den naturvidenskabelige metode skinner tydeligt igennem. Du skriver usammenhængende og med begrænset relevans. Din teoretiske forståelse, din analyse og din perspektivering  er overfladisk. Dine beregninger er muligvis korrekte, men du viser ikke forståelse hvorfor.
 Præsentationer (inklusiv individuel gennemgang af besvarelser)   30%    Du kan forklare fysiske fænomener og problemstillinger i et let og korrekt fagsprog, og du forstår og engagerer dig i opfølgende spørgsmål. Du forsøger at besvare opgaver, men er usikker i både teori og fagsprog. Du udviser begrænset forståelse for opfølgende spørgsmål, og svarer i cirkelargumenter.
5. Eleven eller lærlingen demontrerer sin evne til at anvende modeller til forklaring af fysikfaglige fænomener og problemstillinger

 

 

Grundlæggende

Omfang
10 lektioner
Litteratur
En verden af Fysik C kap 1.

Energi

Indholdsbeskrivelse
1. Energikilder, herunder vedvarende energikilder, energiformer og energiomsætning
2. Energiforbrug, effekt og virkningsgrad
3. Eksperimentel og kvantitativ behandling af omsætningen mellem energiformer

7. Eksperimentel behandling af et relevant fysisk emne som knytter sig til elevens eller lærlingens erhvervsuddannelse (se under forsøg)
8. Perspektivering af fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener og teknologi- og samfundsudviklingen
Omfang
ca. 18 lektioner
Litteratur
En verden af fysik C kap 2.

Bevægelse og Kræfter

Indholdsbeskrivelse
4. Kraftbegrebet, herunder tyngdekraft og normalkraft
5. Newtons love anvendt på bevægelser i én dimension
6. En krafts arbejde, potentiel- og kinetisk energi
Omfang
ca. 24 lektioner

Supplerende emner

Indholdsbeskrivelse
Kernestof ( for hvert emne)
7. Eksperimentel behandling af et relevant fysisk emne som knytter sig til elevens eller lærlingens erhvervsuddannelse
8. Perspektivering af fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener og teknologi- og samfundsudviklingen

Supplerende emner:
1. Mekanik
2. Tryk
3. Elektricitet og magnetisme
4. Varme
5. Bølger
Omfang
ca. 14 lektioner

Midtvejstest

0 planer