EUX - GF - Dansk C Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Faglige mål

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.
Niveau og Periode
Dansk C, Grundforløb 1 (GF1)
Læringsmål
Omfang
137 lektioner à 45 minutter
Litteratur
Som grundbøger anvendes iDansk og Dansk på ny fra forlaget systime.dk
Særlige fokus punkter
Kommunikation
I kommunikation og læsning arbejdes med:
1. Kommunikationsanalyse,
2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer,
3. argumentation,
4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og
5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer.

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med:
1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering,
2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven eller lærlingen har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres,
3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation og
4. tekstanalyse der perspektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng. Herunder inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau og tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt i elevernes eller lærlingenes aktuelle erhvervsuddannelser.

Undervisningen gennemføres med hovedvægt på helhedsorienteret undervisning. Undervisningens rammer skal give mulighed for, at eleven eller lærlingen kan bruge sin viden i erhvervsfaglig sammenhæng, så sammenhængen mellem fagets metoder og modeller og elevens eller lærlingens uddannelsesområde står tydeligt for eleven eller lærlingen. Der lægges vægt på fagets centrale arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete problemstillinger.

Den faglige progression i forhold til abstraktionsniveau indgår ved at der arbejdes med synlig læring og feedback.

For eux-elever eller -lærlinge gælder det, at faget indgår som grundlag for den videre undervisning på A-niveau. Stof læst på C-niveau indgår i optællingen af det samlede stof på A-niveau. Oversigt over gennemført undervisning skal indeholde læst stof, omfang i tid og have særligt fokus i forløbet samt hvilke arbejdsformer der er anvendt.
Væsentligste arbejdsformer
Arbejdsformer

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens eller lærlingens erhvervsuddannelse i hverdagens temaer og almen dannelse. Undervisning og arbejdsformer er i begyndelsen fortrinsvis er lærerstyrede, men skal gradvist afløses af undervisning og arbejdsformer, der giver eleverne eller lærlingene større selvstændighed, medbestemmelse og ansvar. Arbejdsformer og metoder skal passe til de faglige mål, hvor der veksles mellem undervisningsformer og elev- eller lærlingeinddragelse. Faget tilrettelægges helhedsorienteret og så der som en del af undervisningen arbejdes med at undersøge problemstillinger og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes, f.eks. i forbindelse med kommunikationsanalyse, arbejde med sagprosa, virksomhedskommunikation, arbejde med skønlitteratur mv.
Evaluering
Løbende evaluering

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs eller lærlings læring og skal sikre, at eleven eller lærlingen reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelsen som helhed. Den løbende evaluering sker på baggrund af løsning af opgaver, portfolio, samtaler mellem lærer og elev eller lærling og mundtlig fremlæggelse.
Eksamen
Afsluttende prøve

På eux anvender vi prøveform b - lodtrækning af spørgsmål.

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave.

Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte forberedelsestid, som er op til 60 minutter.

Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eksaminationen er todelt.

Den ene del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator.

Den anden del består af elevens præsentation af sin præsentationsportfolio, og suppleres med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens eller lærlingens præstation.

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt elevs eller lærlings præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Introduktion til dansk

Indholdsbeskrivelse
Eleverne lærer om studieteknik, herunder notatteknik og metoder til at strukturere noter elektronisk.
De introduceres til faget dansk på eux-uddannelsen, og der arbejdes specifikt med læseformål og læsestrategier. Endvidere præsenteres skriftlige skrivegenrer som synopsis, rapport og portfolio.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
8 lektioner à 45 minutter
Litteratur
Helle Hauge Bülow, René Tolderlund Jakobsen, Lars Rye og Birgitte Schou:
Studievaner på EUD/EUX, systime
https://studievanereudeux.systime.dk/?id=1
Særlige fokus punkter
Studievaner
Notatteknik
Læsning
Fremstilling - kort skriveøvelse i form af selvportræt
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppearbejde
0 planer

CV og jobsøgning

Indholdsbeskrivelse
Eleverne arbejder med udarbejdelse af ansøgninger og CV.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
12
Litteratur

Anette Hauge Nielsen m.fl: Dansk på ny, kapitlet Retorik og kommunikation, https://danskpaany.systime.dk/?id=p280.

Rene Tolderlund Jakobsen m.fl.: Erhvervsfag, systime

https://erhvervsfag.systime.dk/?id=p137

Særlige fokus punkter
Retorik - appelformer, argumentationsteori
CV-skrivning
Ansøgninger om VFU – virksomhedsforlagt undervisning
Væsentligste arbejdsformer
Individuelt arbejde med ansøgninger og CV
Gruppeøvelser
0 planer

Fiktion og fakta, journalistik og reklamer

Indholdsbeskrivelse
Eleverne lærer om nyheds- og meningsjournalistik, og de arbejder med de fiktive tekstformer novelle og digt.
Analysevejledning til trykte reklamer introduceres, og eleverne afleverer en skriftlig opgave om reklameanalyse.
Niveau og Periode
GF1
Læringsmål
Omfang
24 lektioner
Litteratur
Anette Hauge Nielsen m.fl: Dansk på ny, kapitlet Genrer. Faktatekster og fiktive tekstformer. https://danskpaany.systime.dk/?id=122 (4 s)

Ole Schultz Larsen:  Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier,
- Kap. 5.6 om reklamer (8,9 s)
- Vejledning til retorisk analyse af meningsjournalistik (1 s)
- Vejledning til analyse af trykt reklame (2,2 s)
Særlige fokus punkter
Genrer
Tekstanalyse
Journalistik
Reklamer
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning
Gruppeøvelser
Individuel skriftlig øvelse

Grammatik, sprogbrug og sproglige normer

Indholdsbeskrivelse
Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse.
Eleven opnår kendskab til sproghistorie, sprogfamilier og sproglige normer.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
12
Litteratur
Birgitte Darger og Kasper Lezuik Hansen: Begreb om dansk. Kap. 5. Grammatik.
Min læring - https://app.minlaering.dk/opgavesaet
Grammatik for dummies – med Thomas Skov. Udgivet af Studieskolen København.
Særlige fokus punkter
Ordklasser
Sætningsled
Sætningsanalyse
Tegnsætning
Sproghistorie
Sproglige normer, herunder dialekter, sociolekter og etnolekter
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning
Individuelt arbejde
0 planer

Fælles fagligt fokus

Indholdsbeskrivelse
I dette forløb arbejder eleverne med et tværfagligt forløb med dansk, samfundsfag og engelsk. Temaet vælges fra år til år.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
12 lektioner à 45 lektioner.
Særlige fokus punkter
Tværfagligt samarbejde
Væsentligste arbejdsformer
Alle
0 planer

Forløb på tværs af genrer

Indholdsbeskrivelse
Eleverne arbejder tematisk med tekster inden for et bredt udvalg - herunder folkevise og eventyr.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
28 lektioner à 45 minutter
Særlige fokus punkter
Kendskab til genrer, herunder folkevise og eventyr
0 planer

Faglige perspektiver

Indholdsbeskrivelse
Eleverne skal i forbindelse med besøg på erhvervsuddannelser skrive om og reflektere over fagene og deres betydning i samfundet.
Niveau og Periode
GF1
Omfang
10 lektioner à 45 minutter

Opsamling - mundtlig og skriftlig fremstilling

0 planer