EUX - GF - Engelsk Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling.

Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. I forhold til engelsk bygger faget videre på elevens eller lærlingens grundskoleforløb.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Læringsmål
Omfang
104 lektioner à 45 minutters varighed
Væsentligste arbejdsformer
Undervisningen tager udgangspunkt i elevens eller lærlingens erhvervsuddannelse, hverdag og almene dannelse. Undervisning og arbejdsformer, der fortrinsvis er lærerstyrede, skal gradvist afløses af undervisning og arbejdsformer, der giver eleverne eller lærlingene større selvstændighed, og ansvar. Arbejdsformer og metoder skal passe til de faglige mål. Faget tilrettelægges helhedsorienteret og som en del af undervisningen arbejdes der med at undersøge problemstillinger og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes.
Evaluering
Undervisningen og elevens eller lærlingens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs eller lærlings læring og skal sikre, at eleven eller lærlingen reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens eller lærlingens fremtidige erhverv.

Når eleven eller lærlingen har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens eller lærlingens aktuelle standpunkt. Eleven eller lærlingen bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens eller lærlingens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens eller lærlingens kompetencer i faget.

Når eleven eller lærlingen har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens eller lærlingens aktuelle standpunkt. Eleven eller lærlingen bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens eller lærlingens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens eller lærlingens kompetencer i faget.

Der lægges vægt på følgende:
- Eleven eller lærlingen anvender et korrekt, alsidigt og varieret fremmedsprog.
- Eleven eller lærlingen formidler og vurderer forskelle på egen og andre kulturer på et alment og erhvervsfagligt niveau.
- Eleven eller lærlingen indgår i samtale på fremmedsproget på et avanceret niveau.
- Eleven eller lærlingen kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster.
- Eleven eller lærlingen kan anvende, forklare og vurdere væsentligt regler for opbygning af tekster inden for relevante genrer, tekster og medier både alment og erhvervsfagligt.
Eksamen
Prøveform b: lodtrækning af spørgsmål

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens eller lærlingens præsentation af selvvalgt emne samt en ukendt opgave.

Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte forberedelsestid, som er på op til 60 minutter.

Eksaminationen af eleven eller lærlingen varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eksaminationen er todelt.

Den ene del består af elevens eller lærlingens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev eller lærling og eksaminator.
Den anden del består af elevens eller lærlingens præsentation af sit selvvalgte emne, og suppleres med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens eller lærlingens præstation.

Introduktion til engelsk

Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
15-20 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
Særlige fokus punkter
Engelsk som lingua franca
Hvordan engelsk blev et verdenssprog
Storbritannien - herunder imperialisme og kolonialisme
USA
0 planer

Youth Culture

Indholdsbeskrivelse
Det er tanken, at dette forløb skal beskæftige sig med materiale og problemstillinger, der mere eller mindre afspejler elevernes liv, eller som eleverne mere eller midre kan spejle sig i. Titlen skal ikke nødvendigvis være 'Youth Culture', men skal kunne relateres til denne titel. Det præcise fokus for og indhold af dette forløb fastsættes af engelskfaggruppen forud for hver GF1-forløb. Forløbet kan f.eks. tage udgangspunkt i sport, drukkultur, stoffer, ungdomskærlighed, ensom eller lignende.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
10-16 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
0 planer

Technology

Indholdsbeskrivelse
Det er tanken, at dette forløb skal beskæftige sig med materiale og problemstillinger, der i et eller andet omfang knytter sig til 'Technology'. Det kan f.eks. være A.I., overvågning, diverse teknologiske gadgets og dertilhørende problemstillinger.  Det præcise fokus for og indhold af dette forløb fastsættes af engelskfaggruppen forud for hver GF1-forløb
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
10-16 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
0 planer

Fælles Fagligt Fokus

Indholdsbeskrivelse
I dette forløb arbejder eleverne med et tværfagligt forløb med dansk, samfundsfag og engelsk. Temaet vælges fra år til år.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
8-12 lektioner
0 planer

Selvvalgt emne

Indholdsbeskrivelse
I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev eller lærling. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i elevens eller lærlingens erhvervsfaglige hovedområde eller uddannelse eller studerede emner i undervisningen. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale.

Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
6-8 lektioner
0 planer

Grammatik

Indholdsbeskrivelse
Eleverne skal i løb et af GF1 (gen)introduceres for og trænes i det engelske sprogs grundlæggende grammatik. Grammatikundervisningen bygger videre på elevernes engelskundervisning fra grundskolen og peger frem mod B-niveau på H1 og H2.

Centrale emner: sætningsanalyse, ordstilling, kongruens, verbernes tider, ordklasser
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
15-20 lektioner
Litteratur
Enggram Basis: www.minlaering.dk
Getting started på Systime.
0 planer

Skriftlighed

Indholdsbeskrivelse
Der arbejdes løbende med produktion af skriftligt materiale som et led i flere undervisningsforløb og træning af læringsmål, der går på skriftlig kommunikation og sprog.

Der planlægges med tre obligatoriske afleveringer, der udgør elevens dokumentation og eksamensgrundlæg. To ud af tre skal afleveres, før eleven kan indstilles til eksamen.

De tre obligatoriske opgaver fastsættes af engelskfaggruppen forud for GF1-opstart. Mindst 1 af opgaverne sigter mod at træne eleverne i genren 'argumentative essay', som er en del af den skriftlige eksamen i engelsk B, og som eleverne derfor skal arbejde intenst med på H1 og H2.
Omfang
6-12 lektioner
Litteratur
Do it, write: www.minlaring.dk
Skriftlig eksamen i engelsk htx og eux på Systime
0 planer