EUX - GF - Engelsk Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling.

Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. I forhold til engelsk bygger faget videre på elevens eller lærlingens grundskoleforløb.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Læringsmål
Omfang
104 lektioner à 45 minutters varighed
Væsentligste arbejdsformer
Undervisningen tager udgangspunkt i elevens erhvervsuddannelse, hverdag og almene dannelse. Undervisning og arbejdsformer, der fortrinsvis er lærerstyrede, skal gradvist afløses af undervisning og arbejdsformer, der giver eleverne større selvstændighed, og ansvar. Arbejdsformer og metoder skal passe til de faglige mål. Faget tilrettelægges helhedsorienteret og som en del af undervisningen arbejdes der med at undersøge problemstillinger og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes.
Evaluering
Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv.

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens aktuelle standpunkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Mundtlig engelsk:
Du kan:
- forstå talt og skrevet engelsk om udvalgte emner
- udtrykke dig sammenhængende mundtligt med høj grad af sproglig korrekthed med et varieret ordforråd inden for udvalgte emner
- redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt emne på baggrund af udvalgt materiale
- tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskussioner om udvalgte emner
- strukturere et mundtligt oplæg om udvalgte emner og inddrage multimodale medier
- selvstændigt udvælge materiale til et udvalgt emne og være kildekritisk i din håndtering heraf
- selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion,
- kende og forholde dig til den engelsksprogede verden på tværs af landegrænser – med særligt fokus på USA og Storbritannien – med fokus på erhverv, uddannelse, samfund, personlige og almene forhold

Skriftlig engelsk:
Du kan:
- skrive en sammenhængende tekst i udvalgte genrer og om udvalgte emner:
o summary
o introduction
o short story
- formulere dig skriftligt med høj grad af sproglig korrekthed: retstavning og grammatik:
o genrebevidst sprog
o ordklasser
o kongruens
o genitiv
o verbets tider

Karakterbeskrivelse:
12 Fremragende: Du lever med ingen eller få fejl og mangler op til beskrivelsen af fagets læringsmål.
10 Fortrinligt: Du lever med nogle eller mindre væsentlige mangler op til beskrivelsen af fagets læringsmål.
7 God: Du lever med en del mangler op til beskrivelsen af fagets læringsmål.
4 Jævn: Du lever med væsentlige mangler op til fagets læringsmål.
02 Tilstrækkelig: Du lever minimalt op til fagets læringsmål.
00 Utilstrækkeligt: Du kan ikke udtrykke dig om materialet/emnet på engelsk
-3 Ringe: Du kan ikke udtrykke dig på engelsk

Vægtning:
40% skriftligt arbejde
40% mundtligt arbejde
20% grammatikopgaver
Eksamen
Prøveform b: lodtrækning af spørgsmål

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens eller lærlingens præsentation af selvvalgt emne samt en ukendt opgave.

Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte forberedelsestid, som er på op til 60 minutter.

Eksaminationen af eleven eller lærlingen varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eksaminationen er todelt.

Den ene del består af elevens eller lærlingens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev eller lærling og eksaminator.
Den anden del består af elevens eller lærlingens præsentation af sit selvvalgte emne, og suppleres med uddybende spørgsmål fra eksaminator.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens eller lærlingens præstation.

Sports and Leisure

Indholdsbeskrivelse
Grundforløbets første emne 'Sport and Leisure' skal være indgangsvinkel til at træne elevernes mundtlighed fra grundforløbets start. Med forløbet 'Sport and Leisure' er det en forhåbning, at nogle af elevernes forforståelse og interesse vil give dem et bedre udgangspunkt, så de føler sig trygge i klasse- og læringsrummet.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
15-20 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
Særlige fokus punkter
Der vil være fokus på tale og samtale på baggrund af enten tekstgrundlag eller 'research and presentation' tasks.
0 planer

Youth Culture

Indholdsbeskrivelse
Det er tanken, at dette forløb skal beskæftige sig med materiale og problemstillinger, der mere eller mindre afspejler elevernes liv, eller som eleverne mere eller midre kan spejle sig i. Titlen skal ikke nødvendigvis være 'Youth Culture', men skal kunne relateres til denne titel. Det præcise fokus for og indhold af dette forløb fastsættes af engelskfaggruppen forud for hver GF1-forløb. Forløbet kan f.eks. tage udgangspunkt i sport, drukkultur, stoffer, ungdomskærlighed, ensom eller lignende.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
10-16 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
0 planer

Technology

Indholdsbeskrivelse
Det er tanken, at dette forløb skal beskæftige sig med materiale og problemstillinger, der i et eller andet omfang knytter sig til 'Technology'. Det kan f.eks. være A.I., overvågning, diverse teknologiske gadgets og dertilhørende problemstillinger.  Det præcise fokus for og indhold af dette forløb fastsættes af engelskfaggruppen forud for hver GF1-forløb
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
10-16 lektioner
Litteratur
Baggrundslitteratur
Tekster af varierende genrer
Engelskfaglige metoder og begreber: The English Handbook på Systime
0 planer

Fælles Fagligt Fokus

Indholdsbeskrivelse
I dette forløb arbejder eleverne med et tværfagligt forløb med dansk, samfundsfag og engelsk. Temaet vælges fra år til år.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
8-12 lektioner
0 planer

Selvvalgt emne

Indholdsbeskrivelse
I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev eller lærling. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i elevens eller lærlingens erhvervsfaglige hovedområde eller uddannelse eller studerede emner i undervisningen. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale.

Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil.
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
6-8 lektioner
0 planer

Grammatik

Indholdsbeskrivelse
Eleverne skal i løb et af GF1 (gen)introduceres for og trænes i det engelske sprogs grundlæggende grammatik. Grammatikundervisningen bygger videre på elevernes engelskundervisning fra grundskolen og peger frem mod B-niveau på H1 og H2.

Centrale emner: sætningsanalyse, ordstilling, kongruens, verbernes tider, ordklasser
Niveau og Periode
C-niveau
GF1
Omfang
15-20 lektioner
Litteratur
Enggram Basis: www.minlaering.dk
Getting started på Systime.
0 planer

Skriftlighed

Indholdsbeskrivelse
Der arbejdes løbende med produktion af skriftligt materiale som et led i flere undervisningsforløb og træning af læringsmål, der går på skriftlig kommunikation og sprog.

Der planlægges med tre obligatoriske afleveringer, der udgør elevens dokumentation og eksamensgrundlæg. To ud af tre skal afleveres, før eleven kan indstilles til eksamen.

De tre obligatoriske opgaver fastsættes af engelskfaggruppen forud for GF1-opstart. Mindst 1 af opgaverne sigter mod at træne eleverne i genren 'argumentative essay', som er en del af den skriftlige eksamen i engelsk B, og som eleverne derfor skal arbejde intenst med på H1 og H2.
Omfang
6-12 lektioner
Litteratur
Do it, write: www.minlaring.dk
Skriftlig eksamen i engelsk htx og eux på Systime
0 planer