EUX - HF - Engelsk B Masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag.
Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, teknologiske og naturvidenskabelige emner og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

Formålet med undervisningen er, at eleverne i faget engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig i og agere i en global og digital verden. Det er derudover formålet, at eleverne opnår viden og kundskaber om kulturelle, samfundsmæssige, teknologiske og naturvidenskabelige forhold i britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles. Faget skaber grundlag for, at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser i almene, såvel som faglige sammenhænge.
Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle elevernes sproglige og kulturelle viden samt demokratiske bevidsthed og bidrager dermed både til deres studie- og karrierekompetence og til elevernes dannelse. Fagets dannelsesside og kompetenceside er integrerede og indbyrdes forudsættende, således at udviklingen af kompetence til at agere, herunder kommunikere, i engelsksprogede sammenhænge hviler på en udvidet forståelse af engelsksprogede tekster, kulturer og samfund.
Niveau og periode
B-niveau
H1 + H2
Omfang
H1: 80 lektioner à 45 min. svarende til 60 klokketimer
H2: 80 lektioner à 45 min. svarende til 60 klokketimer
Litteratur
Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 300-500 sider.
Særlige fokuspunkter
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.

Kernestoffet er:  
- det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
- ordforråd og idiomer
- principper for tekstopbygning
- standardsprog og variation, herunder teknologisk og naturvidenskabeligt fagsprog
- almene og faglige kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
- det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk
- tekster, der behandler etisk og historisk indhold inden for teknologi og naturvidenskab
- tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
- faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag.

Kernestoffet udgøres af autentiske, ubearbejdede engelsksprogede tekster, der med få undtagelser skal tage udgangspunkt i eller kunne sættes i forbindelse med fagets kulturområder.
Væsentligste arbejdsformer
Arbejdet med faget organiseres fortrinsvis som emner eller projekter. Der skal indgå mindst seks emner, som skal have udgangspunkt i fagets kernestof. Et emne sammensættes med et omfang af tekster, der giver mulighed for at kombinere og variere intensive og ekstensive tekstlæsningstilgange og understøtter faglig fordybelse. Gennem emnearbejdet og andre faglige aktiviteter skal eleverne opnå erfaringer med sproget og fagets anvendelse, der kan give dem forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg, hvor engelsk spiller en rolle.
Undervisning og arbejdsformer, der fortrinsvis er lærerstyrede, skal gradvist afløses af undervisning og arbejdsformer, der giver eleverne større selvstændighed, medbestemmelse og ansvar. Arbejdsformer og metoder skal passe til de faglige mål, og det skriftlige og mundtlige arbejde skal varieres ved at anvende en bred vifte af afleveringstyper og præsentationsformer med forskellige formål, så eleverne udvikler en klar og sammenhængende udtryksfærdighed både mundtligt og skriftligt.  
Som en del af undervisningen arbejdes der med at undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes.
Arbejdet med fagets skriftlige side, herunder afleveringsopgaver, skal tilrettelægges i en progression, der understøtter det mundtlige tekst- og emnearbejde såvel som sprogtilegnelsen. Derigennem skal eleverne udvikle evnen til at beherske det engelske sprog i en fri skriftlig fremstilling og til skriftligt at udtrykke sig klart og sammenhængende på engelsk med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.  
Eleverne trænes i at revidere selvproducerede tekster på basis af feedback. I undervisningen arbejdes med både skriveprocessen, herunder forskellige hensigtsmæssige skrivestrategier, og det færdige produkt og dets kvaliteter.  
Feedback på skriftligt arbejde skal give klare anvisninger på, hvordan eleven kan forbedre sig.
Evaluering
Løbende evaluering:

De faglige mål er grundlaget for den løbende evaluering af elevernes mundtlige og skriftlige standpunkt. Gennem forskellige
former for evaluering skal eleverne opnå en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i deres faglige standpunkt i forhold til
deres viden og kundskaber om litteratur, sprog og medier samt deres tekstanalytiske og tekstproduktive kompetencer. Der
inddrages desuden aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.

Den endelige bedømmelse af elevernes niveau finder sted i slutningen af H2 med en standpunktskarakter i hhv. skriftlig og mundtlig engelsk. Standpunktskarakteren baserer sig på en vurdering af, i hvilken grad eleven opfylder de faglige mål.

Beskrivelse af 12 mundtligt:
Elevens præsentation og samtale viser fluency, stor variation i fagligt og alment ordforråd og syntaks og sikker sprogbeherskelse med kun uvæsentlige mangler.  Eleven har en præcis tekstforståelse og kan systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af relevant faglig viden og sikkert placere det i en større sammenhæng.
Eleven kan ubesværet formulere egne synspunkter og argumentere herfor.

Beskrivelse af 7 mundtligt:
Elevens præsentation og samtale viser fluency, et godt fagligt og alment ordforråd og syntaks. Sprogbeherskelse er overvejende sikker men ikke fejlfri. Eleven har en god tekstforståelse og kan overvejende systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af faglig viden og placere det i en større sammenhæng. Eleven kan formulere egne synspunkter og argumentere herfor.

Beskrivelse 02 mundtligt:
Elevens præsentation og deltagelse i samtale er noget usammenhængende men dog forståelig. Det faglige og almene ordforråd er begrænset. Sprogbeherskelsen er usikker og der er mange fejl.  
Eleven kan redegøre for indhold og synspunkter i tekstmaterialet men er usikker, når det drejer sig om at systematisere, analysere og perspektivere tekstmaterialet med brug af faglig viden og placere det i en større sammenhæng.
Eleven har besvær med at formulere egne synspunkter og argumentere herfor.

Beskrivelse af 12 skriftligt:
Elevens tekst er flydende og velstruktureret.  
Indholdet viser en præcis forståelse af tekstmaterialet, en sikker metodik i opgaveløsningen og en nuanceret emnebehandling, der omfatter redegørelse, analyse, vurdering og perspektivering med inddragelse af relevant faglig viden.  
Eleven har en sikker sprogbeherskelse med kun ubetydelige fejl og en sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er varieret og nuanceret.

Beskrivelse af 7 skriftligt:
Elevens tekst er struktureret og sammenhængende. Indholdet viser overvejende god forståelse af tekstmaterialet, nogen metodik i opgaveløsningen og en
god emnebehandling, der omfatter mange relevante aspekter, med nogen inddragelse af relevant faglig viden. Eleven har en god sprogbeherskelse med en del fejl og overvejende sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er overvejende varieret og nuanceret.

Beskrivelse af 02 skriftligt:
Elevens tekst er noget usammenhængende men forståelig.  
Indholdet viser, at tekstmateriale og emne er nogenlunde forstået, men der er metodiske mangler og klare begrænsninger i emnebehandlingen. Faglig viden anvendes kun i begrænset omfang.
Sprogbeherskelsen viser usikkerhed. Der optræder mange fejl, hvoraf enkelte er meningsforstyrrende. Ordforrådet er begrænset og mangler variation. Elevens viden om grammatik er usikker.
Eksamen
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.  
Prøvens varighed er fem timer.

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden  
- giver en detaljeret samt sammenhængende fremstilling
- behersker engelsk skriftsprog med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
- viser tekstforståelse, argumenterer og diskuterer sammenhængende
- analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk
- anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

Den mundtlige prøve
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk tilknyttet et studeret emne. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet.

Prøvematerialet skal bestå af en eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på to til tre normalsider. Omfanget skal tage hensyn til materialets sværhedsgrad og sikre, at de faglige mål kan bedømmes.  

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden er ca. 60 minutter.  

Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på ca. otte minutter og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om det ukendte tekstmateriale og med inddragelse af de studerede emner.

Det samme ukendte prøvemateriale må anvendes højst tre gange på samme hold.  

En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) for lyrik/drama 30 linjer.
Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer en normalside til tre minutters afspillet tekst.

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden
- behersker et sammenhængende og forholdsvis flydende engelsk med relativ høj grad af grammatisk korrekthed  
- giver en klart sammenhængende præsentation  
- analyserer, fortolker og perspektiverer prøvematerialet med anvendelse af fagets analytiske begreber og metoder
- anvender den viden, der er opnået i arbejdet med det studerede emne.  

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden kan indgå i uddybende samtale om præsentationen.  
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

Emne 1 - UK

Indholdsbeskrivelse
Der er krav om mindst ét forløb med et fokus på britiske forhold. Forløbet kan struktureres på forskellige måder, og det er op til den enkelte underviser at tilrettelægge det. Forløbet skal berøre samfundsmæssige, historiske, kulturelle og politiske forhold og skal tage udgangspunkt i primærlitteratur så vel som sekundærlitteratur.
Niveau og periode
H1
10-20 lektioner
0 planer

Emne 2 - US

Indholdsbeskrivelse
Der er krav om mindst ét forløb med et fokus på amerikanske forhold. Forløbet kan struktureres på forskellige måder, og det er op til den enkelte underviser at tilrettelægge det. Forløbet skal berøre samfundsmæssige, historiske, kulturelle og politiske forhold og skal tage udgangspunkt i primærlitteratur så vel som sekundærlitteratur.
Niveau og periode
H1
10-20 lektioner
0 planer

Emne 3 - Valgfrit emne og værklæsning

Indholdsbeskrivelse
Der læses et litterært værk, der integreres i et forløb bestående af flere tekster. Der er vigtigt, at der læses sekundærlitteratur og andet primærlitteratur, som værket kan relateres til, eller der relaterer sig til værket.
Niveau og periode
H1
6-16 lektioner
0 planer

Emne 4 - Valgfrit emne

Indholdsbeskrivelse
Underviseren vælger selv et relevant forløb, der ligger inden for det engelsksproget verden. Emnet kan evt. bestemmes og tilrettelægges i samråd med eleverne.
Niveau og periode
H2
6-16 lektioner
0 planer

Emne 5 - Language, culture, and identity

Indholdsbeskrivelse
Forløbet tager afsæt i termen lingua franca og udfolder sig herfra til et forløb, der beskæftiger sig med forbindelseslinjerne mellem sprog, kultur og identitet og skal tage udgangspunkt i primærlitteratur så vel som sekundærlitteratur.
Niveau og periode
H2
6-16 lektioner
0 planer

Emne 6 - Technology and Educationally specific topic

Indholdsbeskrivelse
Dette forløb kan med fordel planlægges som et projekt, der både favner engelskfaget og elevernes uddannelsesspecifikke fag. Fællesnævneren er teknologi forstået som et bredt emne, der kan tones i mange retninger - alt fra transhumanisme, etiske problemstillinger, tekniske opfindelser m.m.  Efter en introduktion til forløbet og det valgte fokus skal eleverne formulere en problemstilling, som de skal undersøge. Projektet afsluttes med et mindre produkt (f.eks. skriftlig formidling/kreativ formidling etc.) og en mundtlig præsentation, hvor eleverne også forventes at forholde sig til deres konklusioner, fejl/mangler, yderligere perspektiver og metodiske overvejelser. Her inddrages 'den videnskabelige basismodel' som værktøj, som eleverne også forventes at bruge i forbindelse med deres Erhvervsområdeprojekt (EOP) på H4.
Niveau og periode
H2
6-16 lektioner
0 planer

Skriftlighed

Indholdsbeskrivelse
I løbet af H1 og H2 arbejdes der hen imod den mulige skriftlige eksamen. Eleverne trænes at skrive et argumentative essay:
- Headline
- 5 paragraphs: 1. introduction + thesis statement 2. First supporting paragraph 3. Second supporting paragraph 4. Counter-argument 5. Conclusion
- Topic sentences
- Use of source material

Arbejdet med det argumentative essay stilladseres og underviseren udvælger forskellige fokuspunkter for elevernes arbejde og feedback til eleverne.
Niveau og periode
H1 og H2
8-14 lektioner
0 planer

Grammatik

Indholdsbeskrivelse
I løbet af både H1 og H2 skal eleverne stifte bekendtskab med og lære en række grammatiske områder at kende. Der vil ofte være behov for at repetere det grammatiske stof fra H1 på H2. Arbejdet hermed kan tage form som funktionel grammatik, hvor øvelser inkorporeres i tekstarbejde m.m. knyttet til de overordnede emner, eller som mekanisk grammatik, hvor emner og øvelser er løsrevet fra resten af undervisningen.
Niveau og periode
H1 og H2
30-40 lektioner
0 planer